Author Archives: admin

Software Uniview

Maintenance Tools Uniview Camera – Tất cả các software bạn cần cho hệ thống camera UNV EZStation – Phần mềm xem camera trên máy tính EZTools 2.0 là bộ công cụ để quản lý thiết bị, quản lý kênh, nâng cấp và bảo trì thiết bị, ghi lại thời gian và tính toán dung lượng.