Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin cá nhân

 • Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin cá nhân này (sau đây gọi là “Chính Sách Bảo Mật”) mô tả cách thức Công ty TNHH Viễn Thông Công Nghệ Rồng Việt (sau đây gọi là “Công Ty”) tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin của các tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là “Khách Hàng”) tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên Website vitek.vn (sau đây gọi là “Website Rồng Việt Telecom”) thuộc quyền sở hữu của Công Ty nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến Khách Hàng.
 • Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Website Rồng Việt Telecom được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách Bảo Mật này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách Bảo Mật. Tại từng thời điểm, Công Ty có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và cập nhật Chính Sách Bảo Mật. Công Ty sẽ đăng tải Chính Sách Bảo Mật được sửa đổi, bổ sung và cập nhật trên Website phongvu.vn, những thay đổi này có hiệu lực ngay sau khi Công Ty đăng trên website này. Việc Khách Hàng tiếp tục truy cập, sử dụng Website Phongvu được hiểu là Khách Hàng đồng ý với nội dung Chính Sách Bảo Mật sửa đổi, bổ sung, và cập nhật đó.
 • “Thông Tin Khách Hàng” là bất kỳ thông tin, dữ liệu nào có thể được sử dụng để nhận dạng Khách Hàng hoặc dựa vào đó mà Khách Hàng được xác định, chẳng hạn như tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ thanh toán và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, địa điểm, hình ảnh, thông tin CMND/thẻ căn cước công dân, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, thông tin bảo hiểm, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập, hành trình Khách Hàng.

Mục đích và phạm vi thu thập

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website Rồng Việt Telecom bao gồm: Tên doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ của Khách Hàng … Đây là các thông tin mà Website Rồng Việt Telecom yêu cầu Khách Hàng cung cấp khi tạo tài khoản và/hoặc mua hàng hóa trên Website Rồng Việt Telecom, và để Công Ty liên hệ xác nhận khi cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi cho Khách Hàng.
 • Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Website Rồng Việt Telecom, Website Rồng Việt Telecom chỉ lưu giữ thông tin chi tiết của đơn hàng đã thanh toán của Khách Hàng, các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn như số tài khoản ngân hàng của Khách Hàng sẽ không được lưu giữ.
 • Website Rồng Việt Telecom cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của Khách Hàng và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của Website Rồng Việt Telecom, cải thiện Website Rồng Việt Telecom, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ, mặt hàng mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.
 • Khách Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ các thông tin như tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách Hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website Rồng Việt Telecom về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Công Ty sử dụng Thông Tin Khách Hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các hàng hóa, dịch vụ và tiện ích đến Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Website Rồng Việt Telecom; tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản Khách Hàng, xác minh danh tính Khách Hàng
 • Quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng, hoạt động của Khách Hàng khi truy cập, đăng nhập, thực hiện giao dịch trên Website Rồng Việt Telecom;
 • Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp hàng hóa, dịch vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động. Xác nhận các giao dịch và thực hiện các khoản thanh toán;
 • Gửi các thông báo, cập nhật, tài liệu, thông tin quảng cáo, khuyến mại, lời chúc, lời mời, quản lý sự tham gia và các tài liệu liên quan đến sự kiện hoặc chương trình khuyến mại cho Khách Hàng.
 • Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hủy tài khoản người dùng của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng.
 • Liên lạc, trao đổi thông tin và giải quyết các vấn đề với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác;
 • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Công Ty có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê.
 • Các mục đích hợp pháp khác phù hợp với mục tiêu của Website Rồng Việt Telecom và/hoặc chính sách của Công Ty tại từng thời điểm (nếu có).
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại.
  Website Rồng Việt Telecom có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách Hàng khi có yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách Hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

 • Thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi Khách Hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc Khách Hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.
 • Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Công Ty và/hoặc đối tác cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu cho Công Ty.
 • Những cá nhân/ tổ chức được tiếp cận thông tin
 • Công Ty chỉ chia sẻ thông tin trong phạm vi cần thiết, như được quy định dưới đây theo Chính Sách Bảo Mật này. Các bên được chia sẻ Thông Tin Khách Hàng phải cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và các quy định liên quan tại Chính Sách Bảo Mật này.

Cụ thể: Người kiểm duyệt thông tin đăng ký tài khoản, kiểm duyệt bài đăng; Người xử lý vi phạm;

 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các công ty khác trong tập đoàn kinh tế mà Công Ty là thành viên (“Tập Đoàn Kinh Tế”) và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với Công Ty: Công Ty có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các công ty thành viên của Tập Đoàn Kinh Tế, các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Công Ty. Việc chia sẻ này giúp Công Ty có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Khách Hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp này, các công ty thành viên của Tập Đoàn Kinh Tế, các công ty liên kết và đối tác của Công Ty được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ ba là đối tác, đại lý của Công Ty: Công Ty có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị, bộ phận xử lý thanh toán, hỗ trợ dịch vụ khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, dịch vụ công nghệ thông tin, nhà cung cấp lưu trữ đám mây; đối tác quảng cáo và nhà cung cấp nền tảng quảng cáo. Công Ty cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng, chống rửa tiền;
 • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Công Ty có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Công Ty sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.
 • Tiết lộ tài khoản và Thông Tin Khách Hàng khi Công Ty tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của Công Ty hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của Công Ty, Khách Hàng, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro.
 • Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.
 • Ngoài các trường hợp nêu trên, Công Ty sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Công Ty cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

Thông tin đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân trên Website Rồng Việt Telecom

 • Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
 • Khách Hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho Website Rồng Việt Telecom và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.
 • Khách Hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Công Ty thực hiện việc này. Nếu Khách Hàng không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, Khách Hàng luôn có thể liên hệ với Công Ty để được hỗ trợ.
 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo
 • Trong trường hợp Khách Hàng có nghi ngờ về việc thông tin cá nhân của Khách Hàng bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo tại chính sách bảo mật thông tin cá nhân này của Website Rồng Vi ệt Telecom, Khách Hàng có thể gửi các khiếu nại và/hoặc thắc mắc này đến Công Ty thông qua email của bộ phận chăm sóc khách hàng là cskh@vitek.vn hoặc số điện thoại chăm sóc 0909993468
 • Khi tiếp nhận những khiếu nại này, Công Ty sẽ xác nhận lại thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ cụ thể để giải quyết các khiếu nại/ thắc mắc của Khách Hàng. Quy trình giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy trình giải quyết khiếu nại chung của Website Phongvu tại Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch Chung của Website Rồng Viêt Telecom.
 • Trường hợp, Khách Hàng không đồng ý với nội dung giải quyết khiếu nại của Công Ty, Khách Hàng có thể gửi khiếu nại đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết.
 • Liên lạc: Nếu Khách Hàng không muốn nhận tin nhắn quảng cáo từ Công Ty, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của Khách Hàng theo hướng dẫn của Công Ty tại từng thời điểm. Nếu Khách Hàng không muốn nhận thông báo trên Website Rồng Việt Telecom từ Công Ty, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của Khách Hàng.
  Nếu có bất kỳ thắc mắc, thông tin khiếu nại và nội dung cần hỗ trợ liên quan đến thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ RỒNG VIỆT

 • 1960A Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028)7101.3468
 • Hotline: 0909993468   Email: dhp@vitek.vn

Cám ơn Quý khách đã chọn mua sản phẩm của RỒNG VIỆT TELECOM

X